HLEDEJ:
LOCAL TIME AT...
 
Společná organizace Tisk

The IuT Group je skupina firem, specializovaná na poskytování služevb v oblasti odpadového hospodáøství. Pøi realizaci svých èinností jsou spoleènsoti v globálním mìøítku vedeny se zamìøením na kontrolovaný rùst firem se zamìøením na vlastní registrované technologie. “ Splníme co slíbíme” je náš hlavní princip a filosofie IUT Group, která nabízí, realizuje a provozuje projekty v oblasti odpadového hospodáøství v celosvìtovém mìøítku.

 


Základní èlen skupiny je spoleènost IUT GmbH  se sídlem v Seebensteinu, Rakousko. IUT GmbH projektuje a realizuje všechny projekty skupiny firem IUT, poskytuje požadované expertýzy a manažerské zdroje, pøebírá servisní povinnosti a zajišťuje dohled pøi provozu zaøízení.   

 

 

 

IUT GmbH je rovnìž spoluvlastníkem ve spoleènosti Emirates Environmental Technology Co.Llc. v Sharjah/UAE. EET realizuje a provozuje širokou škálu projektù v odpadovém hospodáøství, vèetnì souèasného projektu remediace 6.4 milionù m³ nezabezpeèené skládky odpadù v Sharjah, provozuje novou skládku odpadù, zaøízení pro recyklaci stavební suti, a zázemí skládky odpadù v Sharjah.

 

EET se soustøeïuje na oblast  Arabského  regionu a spolupracuje úzce s  IUT GmbH v Seebensteinu.  

 

 

IuT Czech spol.s r.o. se sídlem ve Zlínì Zlin je poboèka se stoprocentním podílem IuT GmbH Seebenstein. Tyto dvì spoleènosti jsou elektronicky propojeny , což umožòuje inženýrské skupinì IUT Cz podílet se aktivnì na všech projekèních pracech projektù IUT GmbH. IuT Cz se v rámci skupiny firem specializuje na projekty skládek odpadù a je expertem v oblasti výstavby nových skládek a v oblasti øešení problematiky skládkového plynu. Souèasnì je IuT Cz vlastníkem projektù v Èeské Republice. 

 

BioServis Benešov spol.s r.o. je prvním pøíkladem úspìšného partnerského svazku mezi mìstem Benešov a skupinou IuT Group. 

   

  

EET koupila 36% podíl na ZERO WASTE HOLDING Inc. v Bahrainu.  Tím se stala nejvìtším podílníkem v ZERO WASTE. Ostatními podílníky jsou místní investoøi, kteøí pocházejí z okruhu rodiny bahrainského krále.
ZERO WASTE pøináší prostøednictvím svých dceøiných spoleèností v Saudské Arábii, Jordánsku a Bahrainu  do IuT Group zajímavé projekty z oblasti nakládání s odpady.

 

   

 

 

Firma IUT INOVATIE & TEHNICA SRL v Rumunsku patøí od roku 2011 ke skupinì  IuT Group a jejím 100% vlastníkem je Innovation und Technik GmbH. Bude provozovat plánovanou tøídírnu pevných odpadù s kapacitou 300 t komunálního odpadu za den v Bukurešti,  a stejnì tak i pøináležející zaøízení na zpracování biologického odpadu pro výrobu 1,2 MW obnovitelné energie urèené k výrobì ekologické elektøiny.


   
   
The IuT Group - Copyright
Imprint IuT Group Login Admin Sitemap