HLEDEJ:
LOCAL TIME AT...
 
Reference Tisk

Skupina spoleèností  The IuT Group se mùže odkazovat na øadu referencí v celosvìtovém mìøítku. V oblasti nakládání s odpady a skládkových technologií jsou k dispozici také ukázková zaøízení, která je možné po pøedchozí dohodì navštívit.  

 

  

Momentálnì probíhají tyto projekty:

  • Od roku 2008 provozuje EET tøídírnu, která roztøídí 1200 tun odpadu dennì. Toto zaøízení vybudovala IUT GmbH. Provoz staré kompostárny byl rovnìž pøevzat a intergrován do koncepce zaøízení.
  • Zkušební provoz fermentaèního zaøízení na 300 tun organického odpadu za den systémem ADOS v Singapuru/SG. 
  • V øíjnu 2007 byl položen základní kámen dalšího fermentaèního zaøízení na stejném principu v Benešovì/CZ. Zaøízení zahájilo provoz na jaøe 2009.
  • V øíjnu 2007 se zaèalo také s pøestavbou fermentaèního zaøízení v Mimoni/CZ na technologii ADOS.
  •  V oblasti skládkové techniky naplánovala a vybudovala The IuT Group rozšíøení sektoru 1a skládky Sajja ve Sharjah AE. Dokáže pojmout 1,3  milionu metrù krychlových odpadu.
  • Od 1.1.2005 se sanuje stará skládka mìsta Sharjah, celosvìtovì nejvìtší projekt sanace (7,5 Mio. m³) byl dokonèen v dubnu 2010.
  • Odvìtrávání skládky „Rive Nord“ v Quebeku/CA systémem smell-well skupinou IuT Group bylo v roce 2008 po roèním provozu ukonèeno. Bylo odvìtráno a vykopáno 400.000 m3 skládkovaného materiálu.  V návaznosti na tuto zakázku dodala a nainstalovala IuT Group tomuto zákazníkovi nový systém smell-well, který bude nyní po dalších ca 10 let provozovat zákazník sám.  

Mùžete stáhnout zde ve formátu pdf.  

Seznam referencí z jednotlivých oblastí:

 

  icon  Technika na ùpravu a zpracovànì odpadu  (834.54 KB)

  icon  Reference Landfill Technology (783.32 KB)   

  icon  Biologickè postupy  (132.18 KB)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   
The IuT Group - Copyright
Imprint IuT Group Login Admin Sitemap